Hình ảnh thi công dự án đến ngày 20/07/2022

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 20/07/2022

watch 20/07/22
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 20/07/2022
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/07/2022

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/07/2022

watch 20/07/22
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/07/2022
BBNTCT Osimi Phú Mỹ

BBNTCT Osimi Phú Mỹ

watch 18/07/22
Biên bản nghiệm thu công trình Osimi Phú Mỹ
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 24/04/2022

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 24/04/2022

watch 02/06/22
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 24/04/2022
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 02/06/2022

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 02/06/2022

watch 02/06/22
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 02/06/2022
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 22/03/2022

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 22/03/2022

watch 23/03/22
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 22/03/2022