Hình ảnh thi công dự án đến ngày 08/12/2020

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 08/12/2020

watch 09/12/20
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 08/12/2020
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 24/11/2020

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 24/11/2020

watch 02/12/20
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 24/11/2020