Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 11 tại dự án OSIMI TOWER

Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 11 tại dự án OSIMI TOWER

watch 07/07/18
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 11 tại dự án OSIMI TOWER
Cập nhật tiến độ dự án ngày 27/06/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 27/06/2018

watch 27/06/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 27/06/2018
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 8 tại dự án OSIMI TOWER

Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 8 tại dự án OSIMI TOWER

watch 16/06/18
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 8 tại dự án OSIMI TOWER
Cập nhật tiến độ dự án ngày 05/06/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 05/06/2018

watch 05/06/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 05/06/2018
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 tại dự án OSIMI TOWER

Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 tại dự án OSIMI TOWER

watch 28/05/18
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5
Cập nhật tiến độ dự án ngày 16/05/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 16/05/2018

watch 16/05/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 16/05/2018