Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- Chủ tịch HĐQT: Ông Đặng Quang Đạt

- Uỷ viên HĐQT: Ông Bùi Văn Hùng

- Uỷ viên HĐQT: Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh

- Thư ký HĐQT : Bà Trần Thị Trang Loan

2. BAN KIỂM SOÁT :

- Trưởng BKS: Ông Trần Đình Nghĩa

- Thành viên BKS: Ông Trần Văn Hiếu

- Thành viên BKS: Bà Trịnh Thị Kim Huế

3. BAN LÃNH ĐẠO :

- Tổng giám đốc: Ông Đặng Tất Thành

In bài In bài viết