Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- Chủ tịch HĐQT: Ông Đặng Quang Đạt

- Uỷ viên HĐQT: Ông Bùi Văn Hùng

- Uỷ viên HĐQT: Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh

- Thư ký HĐQT : Ông Lại Thế Hiển

2. BAN KIỂM SOÁT :

- Trưởng BKS: Bà Nguyễn Thùy Dương

- Thành viên BKS: Ông Nguyễn Văn Khánh

- Thành viên BKS: Ông Lê Đức Tâm

3. BAN LÃNH ĐẠO :

- Tổng giám đốc: Ông Đặng Tất Thành

Phó Tổng giám đốc: Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh

In bài In bài viết