Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

watch 28/11/17
Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
11.12.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

11.12.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

watch 28/11/17
11.12.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
Bà Nguyễn Thị Hương -Vợ ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đã mua 550.000 CP

Bà Nguyễn Thị Hương -Vợ ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đã mua 550.000 CP

watch 18/10/17
Bà Nguyễn Thị Hương -Vợ ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đã mua 550.000 CP
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hương

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hương

watch 17/10/17
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hương
Vợ ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 550.000 CP

Vợ ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 550.000 CP

watch 11/09/17
Vợ ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 550.000 CP
Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng dự án Sông Đà Riverside

Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng dự án Sông Đà Riverside

watch 01/09/17
Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng dự án Sông Đà Riverside