Báo cáo tài chính Quý III/2021

Báo cáo tài chính Quý III/2021

watch 20/10/21
Báo cáo tài chính Quý III/2021
Biên bản và nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên bản và nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

watch 27/09/21
Biên bản và nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo v/v không đủ điều kiện Công ty niêm yết

Thông báo v/v không đủ điều kiện Công ty niêm yết

watch 15/09/21
Thông báo v/v không đủ điều kiện Công ty niêm yết
Tờ trình và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tờ trình và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

watch 14/09/21
Tờ trình và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo Chốt danh sách xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Thông báo Chốt danh sách xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

watch 16/08/21
Thông báo Chốt danh sách xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
Báo cáo tài chính Bán niên năm 2021

Báo cáo tài chính Bán niên năm 2021

watch 14/08/21
Báo cáo tài chính Bán niên năm 2021