Phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét bán niên và BCTC năm 2021

Phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét bán niên và BCTC năm 2021

watch 18/06/21
Phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét bán niên và BCTC năm 2021
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

watch 29/04/21
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính Quý I/2021

Báo cáo tài chính Quý I/2021

watch 20/04/21
Báo cáo tài chính Quý I/2021
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

watch 07/04/21
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

watch 19/03/21
Báo cáo tài chính năm 2020
Thông báo Về ngày ĐKCC tham dự DHĐCĐ 2021

Thông báo Về ngày ĐKCC tham dự DHĐCĐ 2021

watch 01/03/21
Thông báo Về ngày ĐKCC tham dự DHĐCĐ 2021