Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

watch 19/01/22
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021
Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022

watch 13/01/22
Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022
Báo cáo tài chính Quý III/2021

Báo cáo tài chính Quý III/2021

watch 20/10/21
Báo cáo tài chính Quý III/2021
Biên bản và nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên bản và nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

watch 27/09/21
Biên bản và nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo v/v không đủ điều kiện Công ty niêm yết

Thông báo v/v không đủ điều kiện Công ty niêm yết

watch 15/09/21
Thông báo v/v không đủ điều kiện Công ty niêm yết
Tờ trình và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tờ trình và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

watch 14/09/21
Tờ trình và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản