Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông nội bộ

Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông nội bộ

watch 24/07/17
Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông nội bộ
Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đã mua 800.000 CP

Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đã mua 800.000 CP

watch 13/07/17
Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đã mua 800.000 CP
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết cổ đông về việc xin ý kiến đổi tên Công ty

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết cổ đông về việc xin ý kiến đổi tên Công ty

watch 11/07/17
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết cổ đông về việc xin ý kiến đổi tên Công ty
Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thảo luận và thông qua

Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thảo luận và thông qua

watch 29/06/17
Tờ trình của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH ANZA

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH ANZA

watch 26/05/17
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH ANZA
Ông Bùi Văn Hùng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 155.600 CP

Ông Bùi Văn Hùng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 155.600 CP

watch 15/05/17
Bùi Văn Hùng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 155.600 CP