Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

watch 04/04/20
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019

watch 01/04/20
Báo cáo thường niên năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019

watch 24/03/20
Báo cáo tài chính năm 2019
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

watch 23/03/20
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

watch 04/02/20
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền DHĐCĐ 2020

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền DHĐCĐ 2020

watch 31/01/20
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền DHĐCĐ 2020