Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

watch 25/01/18
Báo cáo tài chính năm 2017
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

watch 12/01/18
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
11.1.2018, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

11.1.2018, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

watch 27/12/17
11.1.2018, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

watch 25/12/17
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

watch 28/11/17
Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
11.12.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

11.12.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

watch 28/11/17
11.12.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017