11.1.2018, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIC của CTCP ANI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2018
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/01/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần ANI tại số 14B Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Sửa đổi điều lệ Công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 

In bài In bài viết

Bài viết liên quan