11.12.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIC của CTCP ANI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/12/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 12/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần ANI tại số 14B Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 

In bài In bài viết

Bài viết liên quan