Bà Nguyễn Thị Hương -Vợ ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đã mua 550.000 CP

Bà Nguyễn Thị Hương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 550.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương 
- Mã chứng khoán: SIC 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 167.000 CP (tỷ lệ 1,04%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Quang Đạt 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.570.800 CP (tỷ lệ 9,82%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 550.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 550.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 717.000 CP (tỷ lệ 4,48%) 
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Mua cổ phiếu 
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/09/2017 
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/10/2017.

In bài In bài viết

Bài viết liên quan