Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Kế toán trưởng đã mua 80.000 CP

Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Kế toán trưởng - đã mua 80.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Thị Mỹ Hạnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: SIC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 80.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 80.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 80.000 CP (tỷ lệ 0,5%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Mua cổ phiếu
- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/06/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/07/2017.
In bài In bài viết

Bài viết liên quan