Báo cáo tài chính Công ty đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2019

Vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây:

- BCTC Công ty mẹ

- BCTC Công ty Hợp nhất

- Công văn giải trình 

In bài In bài viết