Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 23 tháng 4 năm 2015, tại Văn phòng Công ty - 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà đã được tổ chức với sự tham dự của 43 cổ đông ( gồm 03 cổ đông tổ chức  và 40 cổ đông cá nhân sở hữu và uỷ quyền) đại diện cho 7.399.684 cổ phần chiếm 92,49%  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và xem xét các điều kiện thực tế để triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà và Đại hội đã thống nhất nội dung, xin vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây :

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Điều lệ tổ chức và hoạt đông Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà 2015

In bài In bài viết

Bài viết liên quan