Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Vào lúc 8h00, ngày 27 tháng 01 năm 2018, tại phòng họp lầu trệt 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần ANI đã được tổ chức.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và xem xét các điều kiện thực tế để triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của Công ty cổ phần ANI

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

In bài In bài viết

Bài viết liên quan