Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Vào lúc 8h00, ngày 23 tháng 03 năm 2019, tại phòng họp lầu trệt 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần ANI đã được tổ chức.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và xem xét các điều kiện thực tế để triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần ANI.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT - Chủ Tọa điều hành Đại hội

Ông Bùi Văn Hùng - Thành viên HĐQT đọc báo cáo tại Đại hội

Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh- Thành viên HĐQT đọc báo cáo tại Đại hội

Ông Đặng Tất Thành - Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Cổ đông Lê Văn Phúc phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

In bài In bài viết

Bài viết liên quan