Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vào lúc 8h00, ngày 04 tháng 04 năm 2020, tại phòng họp lầu trệt 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần ANI đã được tổ chức.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và xem xét các điều kiện thực tế để triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần ANI.

Vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

In bài In bài viết

Bài viết liên quan