Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Vào lúc 8h30, ngày 29 tháng 04 năm 2021, tại phòng họp lầu trệt 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần ANI đã được tổ chức.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và xem xét các điều kiện thực tế để triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần ANI.

Vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Biên bản họp bầu chủ tịch HĐQT 

- Biên bản họp bầu trưởng BKS

- Biên bản họp bầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

- Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

Một số hình ảnh tiêu biểu trong buổi đại hội.

Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội

 

Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - trình bày các nội dung tờ trình thông qua

Bà Lê Thị Hiên - trình bày Báo cáo tài chính năm 2020

 

Cổ đông Đặng Tất Thành - trình bày ý kiến tại Đại hội

Ông Bùi Văn Hùng - trình bày thông qua danh sách và quy chế bầu cử HĐQT và BKS

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Bà Tống Thị Quy - Thư ký, Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần ANI.

 

In bài In bài viết

Bài viết liên quan