Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Vào lúc 8h30, ngày 02 tháng 04 năm 2022, tại phòng họp lầu trệt 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần ANI đã được tổ chức.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và xem xét các điều kiện thực tế để triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Công ty cổ phần ANI.

Vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Một số hình ảnh tiêu biểu trong buổi đại hội.

Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội

Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh -TV HĐQT trình bày nội dung Quy chế Đại hội

Ông Bui Văn Hùng - TV HĐQT trình bày các nội dung tờ trình tại Đại hội

Ông Lê Đức Tâm - TV BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Lê Thị Hiên - KTT trình bày Báo cáo tài chính năm 2021

Ông Nguyễn Hữu Minh - CĐ đóng góp ý kiến tại Đại hội

Ông Đặng Văn Tơ - CĐ đóng góp ý kiến tại Đại hội

Ông Đặng Tất Thành - TGĐ giải đáp các ý kiến tại Đại hội

Bà Phan Thị Vân Anh - đọc Báo cáo kiểm phiếu tại Đại hội

Bà Đặng Minh Huệ - đọc Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

 

In bài In bài viết

Bài viết liên quan