Chồng bà Lê Thị Hiên - Người phụ trách kế toán đã mua 1.000 CP

Chu Văn Lượng - người có liên quan đến Người phụ trách kế toán - đã mua 1.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Văn Lượng 
- Mã chứng khoán: SIC 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Thị Hiên 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người phụ trách kế toán 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0%) 
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/05/2018 
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/05/2018.
 

In bài In bài viết

Bài viết liên quan