Công ty TNHH ANZA - CĐL đã bán 200.000 cp

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH ANZA
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH ANZA- Mã chứng khoán: SIC 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.193.805 CP (tỷ lệ 26,21%) 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 200.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.993.805 CP (tỷ lệ 24,96%) 
- Lý do thay đổi sở hữu: Bán cổ phiếu 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/01/2018.
 

In bài In bài viết

Bài viết liên quan