Công ty TNHH ANZA đã mua 355.900 CP


Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH ANZA
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH ANZA- Mã chứng khoán: SIC 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.043.131 CP (tỷ lệ 25,22%) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 355.900 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.399.031 CP (tỷ lệ 27%) 
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/06/2018.
 

In bài In bài viết

Bài viết liên quan