Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đã mua 800.000 CP

Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT - đã mua 800.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quang Đạt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: SIC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 770.800 CP (tỷ lệ 4,82%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 800.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 800.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.570.800 CP (tỷ lệ 9,82%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Mua cổ phiếu
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/06/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/07/2017.
In bài In bài viết

Bài viết liên quan