Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI trân trọng thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian: 08h00 ngày 04 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp - Tòa nhà Sông Đà, Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu Đại hội:

1. Thư mời họp

2. Giấy ủy quyền tham dự

3. Chương trình Đại hội

4. Quy chế tổ chức Đại hội

5. Báo cáo của HĐQT

6. Tờ trình các vấn đề thông qua tại Đại hội

7. Báo cáo của BKS

8. Đơn xin từ nhiệm TV BKS

9. Thông báo đề cử, ứng cử TV BKS

10. Quy chế bầu cử BKS

11. Phiếu đề cử thành viên BKS 

12. Phiếu ứng cử thành viên BKS 

13.Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS

In bài In bài viết

Bài viết liên quan