Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI trân trọng thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 01 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp - Tòa nhà Sông Đà, Số 14B Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu Đại hội :

1.Thông báo mời họp 

2.Giấy đăng ký tham dự 

3.Giấy ủy quyền

4.Thông báo để cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

5.Phiếu đề cử ứng viên HĐQT

6. Phiếu tự ứng cử làm TV HĐQT

7.Phiếu đề cử ứng viên BKS

8. Phiếu tự ứng cử làm TV BKS

9.Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT

10.Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS

11.Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT

12.Đơn xin từ nhiệm trưởng BKS

13.Báo cáo của HĐQT

14.Tờ trình của HĐQT

15.Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

16.Báo cáo của BKS

 

 

In bài In bài viết

Bài viết liên quan