Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI trân trọng thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian: 08h00 ngày 23 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp - Tòa nhà Sông Đà, Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu Đại hội :

1.Thông báo mời họp 

2.Giấy ủy quyền

3.Báo cáo của HĐQT

4.Tờ trình của HĐQT

5.Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

6.Báo cáo của BKS

7.Đơn xin từ nhiệm trưởng BKS

8.Thông báo để cử, ứng cử thành viên BKS

9.Phiếu đề cử ứng viên BKS

10. Phiếu tự ứng cử làm TV BKS

11.Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS

 

In bài In bài viết

Bài viết liên quan