Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2022

Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2022

watch 27/03/23
Báo cáo tài chính đã soát xét năm 2022
Biên bản họp và Quyết định HĐQT chuyển nhượng vốn góp ANI SH

Biên bản họp và Quyết định HĐQT chuyển nhượng vốn góp ANI SH

watch 28/02/23
Biên bản họp và Quyết định HĐQT chuyển nhượng vốn góp ANI SH
Chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023

Chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023

watch 08/02/23
Chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

watch 18/01/23
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
Thông báo v.v nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông

Thông báo v.v nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông

watch 05/01/23
Thông báo v.v nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ông
Điều chỉnh nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Điều chỉnh nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

watch 15/11/22
Điều chỉnh nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022