Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022

watch 23/05/22
Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

watch 02/04/22
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

watch 07/03/22
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022
Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022

watch 08/02/22
Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

watch 19/01/22
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021
Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022

watch 13/01/22
Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022