Điều chỉnh nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Điều chỉnh nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

watch 15/11/22
Điều chỉnh nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Thông báo V/v Bổ sung danh sách cổ đông Họp ĐHĐCĐBT năm 2022

Thông báo V/v Bổ sung danh sách cổ đông Họp ĐHĐCĐBT năm 2022

watch 13/09/22
Thông báo V/v Bổ sung danh sách cổ đông Họp ĐHĐCĐBT năm 2022
Thông báo về việc Hủy tư cách công ty đại chúng

Thông báo về việc Hủy tư cách công ty đại chúng

watch 05/09/22
Thông báo về việc Hủy tư cách công ty đại chúng
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

watch 09/07/22
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Thư mời họp và tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thư mời họp và tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

watch 17/06/22
Thư mời họp và tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Nghị quyết phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán bán niên và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài

Nghị quyết phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán bán niên và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài

watch 02/06/22
Nghị quyết phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán bán niên và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 20...