Thông báo Cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo Cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

watch 05/09/23
Thông báo Cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
Công bố nội dung Thông báo 1963/TB-VSD và Công văn số 7132/VSD-ĐK.NV ngày 17/7/2023 của TTLKCKVN

Công bố nội dung Thông báo 1963/TB-VSD và Công văn số 7132/VSD-ĐK.NV ngày 17/7/2023 của TTLKCKVN

watch 19/07/23
Công bố nội dung Thông báo 1963/TB-VSD và Công văn số 7132/VSD-ĐK.NV ngày 17/7/2023 của TTLKCKVN
Quyết định và Thông báo về việc Hủy bỏ niêm yết cổ phiếu bắt buộc của SGDCK Hà Nội

Quyết định và Thông báo về việc Hủy bỏ niêm yết cổ phiếu bắt buộc của SGDCK Hà Nội

watch 29/06/23
Quyết định và Thông báo về việc Hủy bỏ niêm yết cổ phiếu bắt buộc của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Công bố nội dung Công văn số 2132/TB-SGDHN ngày 14/6/2023 của SGDCKHN

Công bố nội dung Công văn số 2132/TB-SGDHN ngày 14/6/2023 của SGDCKHN

watch 19/06/23
Công bố nội dung Công văn số 2132/TB-SGDHN ngày 14/6/2023 của SGDCKHN
Công bố nội dung Công văn số 3502/UBCK-GSĐC ngày 9/6/2023 của UBCKNN

Công bố nội dung Công văn số 3502/UBCK-GSĐC ngày 9/6/2023 của UBCKNN

watch 12/06/23
Ngày 12/6/2023, Công ty nhận được Công văn của UBCKNN số 3502/UBCK-GSĐC ngày 09/6/2023 về việc hủy tư cách Công ty đại chúng...
Báo cáo về Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ công ty Quý I

Báo cáo về Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ công ty Quý I

watch 08/06/23
Báo cáo về Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ công ty Quý II năm 2023