Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

watch 09/07/22
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Thư mời họp và tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thư mời họp và tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

watch 17/06/22
Thư mời họp và tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Nghị quyết phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán bán niên và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài

Nghị quyết phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán bán niên và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài

watch 02/06/22
Nghị quyết phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán bán niên và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 20...
Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022

watch 23/05/22
Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

watch 02/04/22
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

watch 07/03/22
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022