Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

watch 07/04/21
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Thông báo Về ngày ĐKCC tham dự DHĐCĐ 2021

Thông báo Về ngày ĐKCC tham dự DHĐCĐ 2021

watch 01/03/21
Thông báo Về ngày ĐKCC tham dự DHĐCĐ 2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

watch 27/11/20
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.

watch 23/11/20
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.
Thông báo Chốt ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019

Thông báo Chốt ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019

watch 10/04/20
Thông báo Chốt ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019