Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

watch 04/02/20
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền DHĐCĐ 2020

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền DHĐCĐ 2020

watch 31/01/20
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền DHĐCĐ 2020
Báo cáo tài chính Quý IV/2019

Báo cáo tài chính Quý IV/2019

watch 20/01/20
Báo cáo tài chính Quý IV/2019
Báo cáo tài chính Công ty đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính Công ty đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2019

watch 14/08/19
Báo cáo tài chính Công ty đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2019
Biên bản và Nghị quyết HĐQT Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Biên bản và Nghị quyết HĐQT Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

watch 12/08/19
Biên bản và Nghị quyết HĐQT Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 07/08/2019

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 07/08/2019

watch 07/08/19
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 07/08/2019