Báo cáo về thay đổi sở hữu Công ty cổ phẩn ANZA ngày 14.06.2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu Công ty cổ phẩn ANZA ngày 14.06.2019

watch 14/06/19
Báo cáo về thay đổi sở hữu Công ty cổ phẩn ANZA ngày 14.06.2019
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 17

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 17

watch 13/06/19
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 17
Nghị quyết HĐQT vv Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Nghị quyết HĐQT vv Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

watch 13/06/19
Nghị quyết HĐQT vv Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung 21/6/2019

Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung 21/6/2019

watch 12/06/19
Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung 21/6/2019
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 16

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 16

watch 07/06/19
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 16
Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Lê Thị Hiên

Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Lê Thị Hiên

watch 01/06/19
Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Lê Thị Hiên