Vợ ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 550.000 CP


Nguyễn Thị Hương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 550.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương 
- Mã chứng khoán: SIC 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 167.000 CP (tỷ lệ 1,04%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Quang Đạt 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.570.800 CP (tỷ lệ 9,82%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 550.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/09/2017 
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/10/2017.
 

In bài In bài viết

Bài viết liên quan