Dự án mới
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 16/04/2021
Công trường đổ bê tổng dầm sàn tầng 09