Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/06/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/06/2021

watch 10/06/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/06/2021
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 19/05/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 19/05/2021

watch 19/05/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 19/05/2021
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/05/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/05/2021

watch 10/05/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/05/2021 và Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 26/04/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 26/04/2021

watch 26/04/21
Công trường đổ bê tổng dầm sàn tầng 09
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 16/04/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 16/04/2021

watch 16/04/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 16/04/2021
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 07/04/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 07/04/2021

watch 07/04/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 07/04/2021