Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

watch 29/04/21
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

watch 07/04/21
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Thông báo Về ngày ĐKCC tham dự DHĐCĐ 2021

Thông báo Về ngày ĐKCC tham dự DHĐCĐ 2021

watch 01/03/21
Thông báo Về ngày ĐKCC tham dự DHĐCĐ 2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

watch 27/11/20
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.

watch 23/11/20
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.