Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.

watch 23/11/20
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.
Thông báo Chốt ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019

Thông báo Chốt ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019

watch 10/04/20
Thông báo Chốt ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

watch 04/04/20
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

watch 23/03/20
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

watch 04/02/20
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020