Báo cáo tài chính Công ty đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính Công ty đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2019

watch 14/08/19
Báo cáo tài chính Công ty đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2019
Biên bản và Nghị quyết HĐQT Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Biên bản và Nghị quyết HĐQT Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

watch 12/08/19
Biên bản và Nghị quyết HĐQT Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 07/08/2019

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 07/08/2019

watch 07/08/19
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 07/08/2019
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần ANZA ngày 24/7/2019

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần ANZA ngày 24/7/2019

watch 24/07/19
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần ANZA ngày 24/7/2019
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần ANZA ngày 17/7/2019

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần ANZA ngày 17/7/2019

watch 19/07/19
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần ANZA ngày 17/7/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Đặng Quang Đạt ngày 12.7.2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Đặng Quang Đạt ngày 12.7.2019

watch 12/07/19
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Đặng Quang Đạt ngày 12.7.2019