Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

watch 27/11/20
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.

watch 23/11/20
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.
Báo cáo tài chính Quý III/2020 (Công ty mẹ)

Báo cáo tài chính Quý III/2020 (Công ty mẹ)

watch 22/10/20
Báo cáo tài chính Quý III/2020 (Công ty mẹ)
Báo cáo tài chính Quý III/2020 (Hợp nhất)

Báo cáo tài chính Quý III/2020 (Hợp nhất)

watch 22/10/20
Báo cáo tài chính Quý III/2020 (Hợp nhất)
Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (Công ty mẹ)

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (Công ty mẹ)

watch 19/08/20
Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (Công ty mẹ)