Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

watch 19/03/21
Báo cáo tài chính năm 2020
Thông báo Về ngày ĐKCC tham dự DHĐCĐ 2021

Thông báo Về ngày ĐKCC tham dự DHĐCĐ 2021

watch 01/03/21
Thông báo Về ngày ĐKCC tham dự DHĐCĐ 2021
Báo cáo tài chính Quý IV/2020

Báo cáo tài chính Quý IV/2020

watch 21/01/21
Báo cáo tài chính Quý IV/2020
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

watch 27/11/20
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.

watch 23/11/20
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Hồ Ba Giọt.